Σχετικά

Οι προκλήσεις από την πανδημία COVID-19 απαιτούν συνεχώς έναν ορισμένο βαθμό προσαρμογής. Προς αυτήν την κατεύθυνση, η εικονική πραγματικότητα μπορεί να προσφέρει μια καινοτόμο κατανόηση του ψηφιακού μετασχηματισμού μέσω της ψηφιακής ετοιμότητας, ικανότητας και ανθεκτικότητας. Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι στον τομέα της εκπαίδευσης πρέπει να είναι έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία ακόμη και στη μετά τον COVID-19 εποχή. Είναι σαφές ότι η χρήση της τεχνολογίας θα διατηρηθεί και στο μέλλον και η αγορά εργασίας θα απαιτήσει την προσαρμογή των προγραμμάτων κατάρτισης. Η εικονική πραγματικότητα (VR) αποτελεί ένα κατάλληλο εργαλείο, καθώς ενισχύει το ψηφιακό στοιχείο και είναι εξαιρετικά ευέλικτη και εύχρηστη. Το XR_Skill Project συνδυάζει το ψηφιακό περιβάλλον με εκπαίδευση soft skills που απευθύνεται σε δασκάλους και εκπαιδευτικούς.

Το XR_Skill Project στοχεύει στην ενίσχυση των οριζόντιων δεξιοτήτων των δασκάλων και των εκπαιδευτικών μέσω της βελτίωσης αυτών των δεξιοτήτων στα Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ψυχολογίας με τη χρήση της Εικονικής Πραγματικότητας. Μέσω του XR_Skill Project, φοιτητές ψυχολογίας και μεταπτυχιακοί, των οποίων η εξειδίκευση αφορά την κατάρτιση δεξιοτήτων, θα εισαχθούν σε έναν νέο τρόπο αναβάθμισης και επανειδίκευσης των εργαζομένων.

Δραστηριότητες

Μετά από εκτεταμένη έρευνα θα αναπτυχθεί εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με τη χρήση της εικονικής πραγματικότητας για εκπαίδευση δεξιοτήτων, με στόχο τη δημιουργία ενός προσαρμοσμένου προγράμματος σπουδών XR_lab που εμπλουτίζει την προσφορά εκπαίδευσης για φοιτητές ψυχολογίας και ειδικούς.

Η έρευνα θα αποτελέσει τον οδηγό για τη δημιουργία ενός παιχνιδιού VR που θα χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση των soft skills. Όλο το περιεχόμενο που δημιουργείται σε αυτό το έργο θα επικυρωθεί επιστημονικά και θα κοινοποιηθεί σε μια κατάλληλη πλατφόρμα εκμάθησης.

Στόχοι

  • Ενίσχυση της «ψηφιακής εμπιστοσύνης» που προκύπτει από τη χρήση του εργαλείου VR, το οποίο αναφέρεται στην ικανότητα διαχείρισης εύκολων τεχνολογικών εργαλείων μετά από χρήση πιο περίπλοκων εργαλείων, όπως η εικονική πραγματικότητα.

  • Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης στα σχολεία και τα ΑΕΙ σχετικά με την ανάγκη αναπροσαρμογής των προγραμμάτων σπουδών των εκπαιδευτικών και των μαθητών προκειμένου να συμπεριληφθεί η ψηφιακή ικανότητα/εμπιστοσύνη στους υποχρεωτικούς στόχους τους.

Αποτελέσματα

XR_Skill Υλικό και Πιλοτική εφαρμογή

 

Εκπαιδευτικό υλικό για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ψυχολογίας σχετικά με τις δυνατότητες του εργαλείου VR.

XR_Παιχνίδι Ανάπτυξης Οριζόντιων δεξιοτήτων

 

 

 

Ένα παιχνίδι VR χρήσιμο για την ενίσχυση των soft skills.

Z

Επιστημονική αξιολόγηση

 

 

Επικύρωση του παιχνιδιού και η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για το έργο XR_Skill project.

XR_Εκπαίδευτική πλατφόρμα

Μια πλατφόρμα εκπαίδευσης που θα περιλαμβάνει τα παραδοτέα και τα αποτελέσματα του έργου, ενώ θα δίνει  πρόσβαση σε εκπαιδευόμενους και ειδικούς που θέλουν να ειδικευτούν στην εκπαίδευση των soft skills.

Συνεργάτες

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.